Літинська районна рада
Літинський район, Вінницька область

Регламент районної ради 7 скликання

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням 2 сесії

районної ради 7 скликання

від 9 грудня 2015 року 

Регламент

роботи Літинської районної ради 7 скликання

 

Розділ І. Загальні положення

 

Стаття 1. Порядок діяльності Літинської районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами України і цим Регламентом.

 

Стаття 2. Регламент Літинської районної ради 7 скликання (далі – Регламент) установлює порядок підготовки, скликання і проведення сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради, формування органів ради, визначає порядок здійснення контрольних функцій, інших видів діяльності ради відповідно до її повноважень, установлених Конституцією України та законами України.

 

Стаття 3. У випадках прийняття законодавчих актів, унаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на сесії повинні бути внесені відповідні зміни й доповнення до Регламенту.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми законодавства України незалежно від внесених змін до Регламенту.

Цей Регламент може бути доповнений і змінений за рішенням районної ради.

 

Стаття 4. Пленарні засідання районної ради, її президії, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законодавством.

Виконавчий апарат заздалегідь оприлюднює на офіційному сайті плани проведення та порядок денний засідань зазначених вище органів.

 

Стаття 5. Гласність роботи районної ради забезпечується шляхом опублікування в газеті «Літинський вісник» та на офіційному сайті районної ради http://www.litin-rada.gov.ua (далі – офіційний сайт). В разі неможливості оприлюднення на офіційному сайті, матеріали розміщуються в інший спосіб з обов’язковим повідомленням в ЗМІ.

 

Розділ ІІ. Сесії районної ради

 

Стаття 6. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії ради складаються з пленарних засідань та засідань постійних комісій. За дорученням ради постійні комісії ради можуть проводити свої засідання в перервах пленарного засідання ради.

 

Стаття 7. Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

Для визначення її правомочності беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться виконавчим апаратом ради. Реєстрація розпочинається за 1  годину до початку пленарного засідання.

 

Стаття 8. Пленарні засідання районної ради проводяться в сесійній залі (смт. Літин, вул. Соборна, 7, третій поверх).

 При необхідності можуть проводитися виїзні засідання ради. За рішенням районної ради, прийнятим більшістю депутатів районної ради (далі - депутати) від загального складу ради, її засідання можуть проводитися в іншому місці.

Мова ведення засідань районної ради визначається статтею 9 Закону України "Про засади державної мовної політики".

Засідання ради розпочинається о 10-й годині і закінчується о 17-й годині, включаючи перерви на 15 хвилин через кожні дві години роботи і обідню перерву тривалістю до однієї години, якщо радою не буде прийнято інше рішення.

Пленарні засідання розпочинаються та закінчуються виконанням Державного гімну України.

 

Стаття 9. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

 За рішенням ради або за запрошенням голови ради також можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та інші особи. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

 Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням головуючого може бути надане право виступу на засіданні ради.

Присутні особи повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою. У разі порушення порядку вони за рішенням головуючого можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

 

Стаття 10. Порядок розміщення в залі засідань депутатів ради та інших присутніх осіб визначається головою ради за погодженням з депутатськими фракціями, групами. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

 

Стаття 11. У випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів від зареєстрованих депутатів ради на пленарному засіданні ради, можуть проводитися її закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми прокурор, а також визначені радою особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

 

Стаття 12. Сесії ради (крім першої) скликаються головою ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

Сесія ради скликається для розгляду петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

 

Стаття 121Електронна петиція, адресована районній раді, розглядається у порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян», цим регламентом та Положенням про порядок розгляду електронної петиції, затвердженого рішенням районної ради, за умови збору на її підтримку не менш ніж 100 підписів громадян протягом не більше як трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

 

Стаття 13. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу, місця проведення та рекомендованих питань для розгляду на сесії.

Сесія закривається після обговорення та прийняття рішень з усіх питань, винесених на розгляд ради.

 

Стаття 14. Не пізніше як за 3 дні до сесії, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії, депутатам надається можливість ознайомитися з проектами рішень ради, іншими документами і матеріалами, що вносяться на розгляд ради, у виконавчому апараті районної ради.

 

Розділ ІІІ. Порядок денний сесії

 

Стаття 15. Відкритість та гласність роботи ради забезпечується шляхом завчасного оприлюднення проектів рішень ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій.

Пропозиції до проекту порядку денного вносяться головою районної ради, головою районної державної адміністрації, постійними комісіями, депутатськими фракціями і групами, депутатами не пізніше, ніж за двадцять робочих днів до відкриття сесії.

Проекти рішень, внесені до проекту порядку денного, оприлюднюються на офіційному сайті районної ради не пізніше, ніж за двадцять робочих днів до дати їх розгляду відповідно до вимог закону України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В рішеннях та проектах рішень районної ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Стаття 16. Порядок денний сесії затверджується радою більшістю депутатів, які беруть участь у роботі сесії. До порядку денного сесії включаються питання, які попередньо були розглянуті на засіданнях постійних комісій.

Для включення до переліку питань, які пропонується розглянути на сесії, необхідно подати до районної ради такі документи:

- лист про необхідність розгляду питання на сесії районної ради;

- проект рішення з нормативним обґрунтуванням, завізований керівником управління, організації, служби, що ініціює внесення, і погоджений із зацікавленими організаціями;

- аналітичну довідку, в якій викладається стан справ щодо питання, яке розглядається;

- разом з паперовим примірником проекту рішення та аналітичної довідки подається відповідний комп’ютерний файл на електронних носіях або електронною поштою;

- до проекту рішення про затвердження районної програми подається експертний висновок відділу економіки та фінансового управління райдержадміністрації.

У разі, коли питання належить до компетенції районної державної адміністрації, проект рішення візується заступником голови районної державної адміністрації.

Кожна сторінка додатку до проекту рішення візується керівником управління, організації чи служби, що ініціює розгляд питання.

Після розгляду головою ради чи його заступником матеріали передаються на розгляд постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення, про що повідомляється ініціатору.

Комісія розглядає пропозицію і проект рішення на своєму засіданні у присутності того, хто ініціював розгляд даного питання. При необхідності комісія залучає до розгляду питання фахівців відповідної галузі. Комісія має право вносити зміни до проекту рішення, а також готувати свій проект рішення.

За дорученням голови ради, його заступника, голови постійної комісії виконавчий апарат ради проводить попередню правову оцінку поданих матеріалів.

Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються головами відповідних комісій, заступником голови ради, заступником керівника виконавчого апарату, керуючим справами, спеціалістами районної ради, а з питань, що відносяться до компетенції районної державної адміністрації – заступником голови райдержадміністрації. Крім того, проекти рішень візуються в необхідних випадках керівниками установ та організацій, які забезпечують виконання даних рішень.

У разі незгоди зазначених осіб з проектом рішення вони подають письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення.

З врахуванням висновків комісії (комісій) голова ради приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення.

До порядку денного сесії включаються питання, проекти рішень з яких були оприлюднені на офіційному веб-сайті районної ради або в газеті «Літинський вісник» не пізніше, як за 20 робочих днів до розгляду їх на пленарному засіданні районної ради. Питання, які потребують негайного розгляду і не вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях, за рішенням ради можуть вноситись в порядок денний сесії під час її проведення.

Проекти рішень ради при необхідності за розпорядженням голови ради можуть бути передані селищній та сільським радам або в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.

 

Стаття 17. Прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

Після доопрацювання рішення візується головою відповідної постійної комісії ради, а у разі його відсутності – заступником голови відповідної постійної комісії або секретарем відповідної постійної комісії, завідувачем сектором юридичного забезпечення організаційного відділу, начальниками відділів – загального, організаційного, відділу соціально-економічного, культурного розвитку територій, приватизації та власності, заступником керівника виконавчого апарату, керуючим справами, заступником голови ради і подається на підпис голові ради.

Прийняті рішення ради підписуються головою ради і оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради та райдержадміністрації не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття на пленарному засіданні районної ради.

Прийняті рішення ради в 15-денний строк розмножуються і розсилаються виконавчим апаратом постійним комісіям, районній державній адміністрації, відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам, селищній і сільським радам.

Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший строк їх введення в дію.

Рішення ради, що передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення, вступають в силу через 10 днів після їх опублікування в пресі, діють протягом терміну, передбаченого в рішенні, але не більше строку повноважень ради.

Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради.

Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в усній формі головуючому на сесії або в секретаріат, а також ті, що викладені у висновках постійних комісій, якщо вони не отримали вирішення на сесії, в 15-денний строк розглядаються головою ради і направляються відповідним державним і громадським органам, посадовим особам, які зобов’язані в місячний термін розглянути ці пропозиції та зауваження і про їх результати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії, а також раді.

Листи і звернення громадян, що надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

 

Стаття 18. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж передбачено проектом, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням районної ради.

Рішення про розгляд питань затвердженого порядку денного в іншій послідовності, а також про вилучення питань чи відкладення їх розгляду приймаються більшістю голосів депутатів, що присутні на сесії.

 

Розділ ІV. Пленарні засідання ради

 

Стаття 19. Пленарні засідання районної ради (крім першого) відкриває, веде і закриває голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради або особи, визначені законодавством України.

На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, голова ради або його заступник в усній формі інформують депутатів про стан справ в районі, про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів та з інших питань, а також дають відповіді на запитання депутатів.

Обговорення цих повідомлень не проводиться. На запитання і відповіді відводиться до 20 хвилин.

 

 

Стаття 20. Якщо відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв’язку з відсутністю, за даними реєстрації, необхідної кількості депутатів ради, головуючий встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту.

 

Стаття 21. Головуючий на пленарному засіданні ради:

відкриває, веде засідання, оголошує перерви, закриває засідання ради;

виносить на обговорення запропоновані проекти рішень, оголошує повні назви та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

організовує розгляд питань;

оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступів, оголошує наступного промовця;

забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує дотримання Регламенту ради всіма присутніми на засіданні;

робить офіційні та інші повідомлення;

забезпечує порядок у залі засідання ради;

здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 

Стаття 22. Для організації пленарного засідання головуючий має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

 

Стаття 23. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного сесії ради оголошується головуючим на пленарному засіданні ради. Головуючий на пленарному засіданні ради, за рішенням ради, може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного. Якщо з цього приводу не виникають заперечення депутатів ради, процедурне рішення про це приймається радою.

 

Стаття 24. На час роботи сесії районна рада за пропозицією головуючого утворює з присутніх депутатів секретаріат сесії у кількості трьох осіб. Рішення про обрання секретаріату сесії приймається більшістю присутніх депутатів.

Секретаріат веде облік кількості присутніх депутатів, осіб, які бажають виступити, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, здійснює підрахунок голосів депутатів при проведенні відкритого голосування та ін.

 

Стаття 25. Запис на виступ проводиться після оголошення головуючим питання, винесеного на обговорення.

Черговість осіб, які виступатимуть, визначається головуючим.

 

Стаття 26. Запис для виступу з трибуни з будь-якого питання порядку денного здійснюється під час його розгляду.

 

Стаття 27. Без запису для виступу з місця, за усним зверненням депутата ради перед оголошенням припинення обговорення, головуючий може надати слово:

для оголошення процедурного питання;

для репліки;

для застережень.

 

Стаття 28. Кожна з депутатських фракцій та груп, депутати мають гарантоване право на виступ перед затвердженням порядку денного тривалістю до 3 хвилин, на запитання доповідачеві (співдоповідачеві), а також на виступ з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

 

Стаття 29. Час, який надається для доповіді, не може перевищувати 30 хвилин; співдоповіді – до 15 хвилин і заключного слова – до 10 хвилин. Особам, які виступають в обговоренні, надається час тривалістю до 7 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, виступів з питань „різне” – до 3 хвилин; для виступів стосовно кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 2 хвилини.

За необхідності головуючий на пленарному засіданні ради може на прохання окремого промовця продовжити йому час для виступу.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, і головуючий на пленарному засіданні ради вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

У разі необхідності рада може визначити час для обговорення окремих питань порядку денного.

 

Стаття 30. На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище. Головуючий надає слово депутатам ради з дотриманням черговості, установленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів від різних депутатських груп, фракцій і депутатів, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість осіб, які виступатимуть.

 

Стаття 31. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються стисло й чітко.

Депутат, який запитує, може уточнити запитання та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться.

 

Стаття 32. Депутат ради в будь-який момент може відмовитися від свого запису для виступу. У разі відсутності депутата ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

 

Стаття 33. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяви про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про припинення обговорення.

 

Стаття 34. Тексти виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на їх прохання повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються до секретаріату в ході пленарного засідання ради.

 

Розділ V. Прийняття рішень

 

Стаття 35. Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” і цим Регламентом.

Рішення з процедурних питань приймаються простою більшістю голосів депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

До процедурних відносяться питання:

 • про регламент роботи пленарного засідання;
 • про обрання секретаріату сесії;
 • про обрання лічильної комісії;
 • про затвердження порядку денного, внесення змін до нього;
 • про розгляд питань затвердженого порядку денного в іншій послідовності, а також про вилучення питань чи відкладення їх розгляду; 
 • про об’єднання обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного;
 • про таємну форму голосування, крім випадків, передбачених законодавством та цим Регламентом;
 • про спосіб голосування (відкрите поіменне або без фіксації персональних результатів голосування кожного депутата);
 • про проведення закритого пленарного засідання, у випадках, передбачених чинним законодавством;
 • та інші питання, визначені цим Регламентом.

 

Стаття 36. Рішення ради приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення.

Рішення ради можуть прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на ньому.

У період між сесіями голова ради за дорученням ради вирішує питання, що належать до компетенції ради, шляхом видання розпоряджень згідно з чинним законодавством.

Розпорядження голови ради, прийняті з питань, доручених йому радою, підлягають затвердженню на наступній сесії ради та оприлюдненню на офіційному сайті ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

 

Стаття 37. Для прийняття рішень ради на її пленарних засіданнях проводиться відкрите поіменне голосування.

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених  пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Підрахунок голосів депутатів під час проведення відкритого поіменного голосування здійснюється членами секретаріату, обраними депутатами на початку пленарного засідання.

 Секретаріат проводить голосування за списком депутатів, підготовленим виконавчим апаратом ради. Член секретаріату оголошує прізвища депутатів в алфавітному порядку, депутат висловлює своє волевиявлення: «За», «Проти» чи «Утримався». Члени секретаріату фіксують оголошене рішення депутата шляхом внесення його результату у листок голосування за відповідне питання порядку денного пленарного засідання. Потім секретаріат підраховує та оголошує результати голосування, після чого головуючий оголошує, прийняте рішення чи відхилене. Після підрахунку голосів члени секретаріату підписують всі листки голосування і вони долучаються до протоколу засідання як його невід’ємна частина.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Всі вони  розміщуються в день голосування на веб-сайті ради і зберігаються там протягом необмеженого строку.

 

Стаття 38. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів рада відкритим голосуванням обирає лічильну комісію з урахуванням принципу пропорційного представництва та чисельності депутатських фракцій і груп.

Лічильна комісія підраховує голоси під час таємного голосування, розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті на посади, стосовно обрання, призначення чи затвердження на які проводиться таємне голосування.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

 

Стаття 39. Лічильна комісія на своєму засіданні встановлює форму бюлетеня та визначає їх кількість. Бюлетені для таємного голосування виготовляються виконавчим апаратом під контролем лічильної комісії.

У бюлетені повинні бути зазначені пропозиції з питання, щодо якого проводиться голосування. Праворуч, напроти кожної пропозиції, розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис:

„Не підтримую жодної пропозиції”. Праворуч, напроти цього запису, розміщується порожній квадрат.

При виборах (призначенні, затвердженні) посадових осіб до бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч, напроти прізвища кожного кандидата, розміщується порожній квадрат. У кінці переліку прізвищ кандидатів міститься запис: „Не підтримую жодного кандидата”. Праворуч, напроти цього запису, розміщується порожній квадрат.

 

Стаття 40. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією та оголошуються її головою.

 

Стаття 41. Кожному зареєстрованому депутатові ради за пред’явленням посвідчення членами лічильної комісії видається один бюлетень для голосування з порушеного питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи.

Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в кабіні для таємного голосування.

У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті напроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку „плюс” (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. Якщо він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка у квадраті напроти слів: „Не підтримую жодної пропозиції” або „Не підтримую жодного кандидата”.

 

Стаття 42. Заповнений бюлетень депутат опускає у виборчу
скриньку.

 

Стаття 43. Недійсними вважаються бюлетені:

невстановленого зразка;

у яких особою, яка голосує, не зроблено жодної позначки;

у яких зроблено позначки у квадратах напроти більш як однієї пропозиції; прізвищ більш як одного кандидата;

у яких зроблено позначки у квадратах напроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: „Не підтримую жодної пропозиції”;

у яких зроблено позначки у квадратах напроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: „Не підтримую жодного кандидата”.

 

Стаття 44. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії і доводиться до відома ради.

Відмова члена комісії від підписання протоколу фіксується ним в письмовій формі та не спричиняє недійсність результатів голосування та протоколу.

Після доповіді лічильної комісії сесія ради затверджує результати таємного голосування.

 

Стаття 45. З інших питань проведення пленарного засідання ради (в тому числі процедурних) волевиявлення депутатів встановлюється відкритим голосуванням, яке проводиться шляхом підняття рук депутатами, а підрахунок голосів здійснюється секретаріатом, обраним депутатами на початку пленарного засідання.

 

Розділ VI. Порядок голосування

 

Стаття 46. Після припинення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з обговореного питання.

 

Стаття 47. Відкрите голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань ради, а таємне – у відведеному для таємного голосування місці.

 

Стаття 48. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, повідомляє про спосіб голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

 

Стаття 49. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання, не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.

У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію у складі прихильників усіх проектів для вироблення компромісного варіанту. При необхідності для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі сесії.

Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., що приймаються, подаються секретаріату сесії в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

 

Стаття 50. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання, в порядку їх надходження.

 

Стаття 51. Головуючий на засіданні може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він нечітко сформульований або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст.

 

Стаття 52. Якщо дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна іншу, рада проводить голосу­вання пропозицій у порядку їх внесення.

 

Стаття 53. Якщо серед альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена узгоджувальною депутатською комісією, вона ставиться на голосування після пропозиції голови ради.

 

Стаття 54. Текст пропозиції чи поправки, що буде ставитися на голосування, повинен оголошуватися, при цьому називається її ініціатор.

 

Стаття 55. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.

Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати.

 

Стаття 56. Голова ради, його заступник та депутати районної ради не беруть участі в голосуванні з питань, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів. Головуючий повідомляє про це на початку обговорення даного питання.

 

Розділ VII. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

 

Стаття 57. На пленарних засіданнях ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань та непристойних слів, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на засіданні.

 

Стаття 58. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен негайно перервати свій виступ, інакше головуючий може позбавити його слова.

 

Стаття 59. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після попе­редження позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання.

 

Стаття 60. Під час пленарного засідання ради депутати не повинні заважати промовцям діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу промовця на термін, на який виступ промовця переривався, якщо це не пов’язано із застосовуванням до нього заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 61. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

 

Розділ VIIІ. Протокол. Стенограма засідання

 

Стаття 62. На кожній сесії ради ведеться звукова стенограма сесії, яка зберігається протягом строку повноважень ради.

Стаття 63. На основі звукової стенограми протягом 5 робочих днів організаційний відділ виконавчого апарату ради оформляє протокольні доручення сесії районної ради та голови районної ради. Загальний відділ у місячний термін оформляє протокол сесії. За достовірність записів в протоколі сесії та його своєчасне оформлення несе відповідальність начальник загального відділу, який візує протокол сесії.

В протоколі сесії ради вказуються:

- назва ради, порядковий номер сесії (в межах скликання) і дата проведення сесії;

- кількість депутатів, обраних у раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії;

- прізвища депутатів, які виступили (для осіб, які не є депутатами – посади), а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання (письмово чи усно) доповідачам;

- перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались.

Рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного, щодо припинення обговорення чи прийняття до відома довідок тощо) заносяться до протоколу сесії.

До протоколу сесії додаються:

- тексти доповідей і співдоповідей;

- рішення, прийняті радою;

- письмові запити депутатів;

- письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

- письмові інформації органів ради, що роздані депутатам на сесії;

- список реєстрації депутатів;

- список запрошених осіб;

- список депутатів районної ради для поіменного голосування.

 

Стаття 64. Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встановленого строку в загальному відділі, а потім здаються в архівний відділ райдержадміністрації на постійне зберігання.

 

Стаття 65. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються, копії можуть бути надані за запитом відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

 

Розділ ІX. Порядок обрання голови районної ради та

заступника голови районної ради

 

Стаття 66. Голова районної ради обирається на сесії з числа депутатів на строк повноваження ради таємним голосуванням. Кандидатури на посаду голови ради вносяться депутатами ради.

 

Стаття 67. Кількість кандидатур, які висуваються на посаду голови, не обмежується.

 

Стаття 68. Після висування кандидати на посаду голови мають право виступити на пленарному засіданні в порядку внесення їх кандидатур з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності.

 

Стаття 69. Кожен кандидат на посаду голови в будь-який час може заявити про самовідвід. Для цього головуючий на пленарному засіданні надає йому слово позачергово.

 

Стаття 70. Голова ради вважається обраним, якщо за нього проголосували більшість депутатів від загального складу ради.

Якщо на посаду голови ради балотувались більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Якщо в результаті голосування жоден із кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів.

 

Стаття 71. При повторних виборах голови ради можуть висуватися кандидатури депутатів, які балотувались на попередніх виборах.

 

Стаття 72. Рішення про обрання голови ради підписує обраний голова.

 

Стаття 73. Голова ради представляє раді кандидатуру на посаду заступника голови ради.

 

Стаття 74. Обрання заступника голови ради проводиться таємним голосуванням. Голосування по виборах заступника голови ради проводиться в такому ж порядку, як при обранні голови ради.

 

Стаття 75. Рішення про обрання заступника голови районної ради підписує голова ради.

 

Розділ X. Депутат районної ради

 

Стаття 76. Порядок діяльності депутатів районної ради визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України і цим Регламентом.

Депутат зобов’язаний додержуватися Регламенту районної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів.

 

Стаття 77. Діяльність депутата в раді:

 1. участь у пленарних засіданнях ради;
 2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради та робочих чи підготовчих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а в засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
 3. участь у засіданнях президії ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії ради;
 4. виконання доручень ради та її органів;
 5. робота над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
 6. робота з дорученнями виборців.

Діяльність депутата ради, зазначена в пунктах 2-6 цієї статті, здійснюється в період між сесіями ради, за винятком випадків виконання термінових доручень ради або її президії.

Рада та її органи сприяють в організації проведення депутатами прийому громадян у своєму виборчому окрузі.

 

Стаття 78. Депутат районної ради має право:

обирати і бути обраним до органів районної ради;

пропонувати питання для розгляду районною радою та її органами;

вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

брати участь у дебатах, звертатися із запитами, запитаннями до доповідачів, співдоповідачів, головуючого на засіданні;

вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також: з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території району;

виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

оголошувати на засіданнях ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

офіційно представляти виборців і спільні інтереси територіальних громад району в раді та її органах, в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади з питань, що належать до відання місцевого самоврядування;

брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях інших рад, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення.

 

Стаття 79. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради та її керівництва є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

 

Стаття 80. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні ради та тих її органів, до яких його обрано.

 

Стаття 81. Відсутність депутата на засіданнях ради і тих її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

 

Стаття 82. Депутат ради з обговорюваного на сесії питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.

 

Стаття 83. Депутат, який не може взяти участь у пленарному засіданні ради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову ради через виконавчий апарат ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

 

Розділ XI. Депутатські фракції, групи

 

Стаття 84. Депутати районної ради мають право об’єднуватися в депутатські фракції, групи. Голова районної ради,  заступник голови районної ради мають право бути членами фракції або позафракційними.

 

Стаття 85. Депутатська фракція формується на партійній основі депутатами ради і складається не менш як з трьох депутатів ради.

Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою політичної партії.

 

Стаття 86. Депутатські групи формуються з депутатів ради незалежно від їх партійності для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень у виборчих округах. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів ради.

Повна та скорочена назва депутатської групи визначається нею самостійно.

 

Стаття 87. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

 

Стаття 88. Депутат може входити до складу лише однієї зареєстрованої депутатської фракції.

 

Стаття 89. Депутатська фракція, група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до їх складу.

 

Стаття 90. Кожна депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу, партійної належності членів групи та депутатів, які вповноважені представляти групу.

 

Стаття 91. Умовою реєстрації фракції є подання на ім’я голови ради і письмове повідомлення, підписане депутатами цієї фракції із зазначенням її назви, персонального складу, керівників та уповноважених представників фракції.

 

Стаття 92. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції чи групи головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів місцевої ради про їх реєстрацію та кількісний склад.

При бажанні входу (виходу) до (із) фракції депутат подає заяву керівникові фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення.

Таким же чином відбуваються зміни у складі депутатських фракцій груп.

 

Стаття 93. Про зміни у складі депутатської групи, фракції її уповноважений представник письмово повідомляє голову ради. Це повідомлення підписує депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи, фракції, якщо депутата виключено з групи, фракції.

 

Стаття 94. У разі, коли склад депутатської фракції чи групи стає меншим, ніж встановлена в Регламенті кількість, вона через 15 днів після отримання повідомлення оголошується головою ради розпущеною.

Розпуск (саморозпуск) депутатської фракції та групи не є підставою для перегляду персонального складу органів ради, за винятком президії ради, представництво в якій втрачається відповідною фракцією чи групою.

 

Стаття 95. Голова ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщеннями, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє здійсненню депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій у раді.

 

Стаття 96. Кожна депутатська фракція, група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

 

Стаття 97. Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені районної ради.

 

Розділ XII. Постійні комісії ради

 

Стаття 98. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання та здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Перелік постійних комісій, їх кількісний та персональний склад визначається рішенням ради.

 

Стаття 99. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови ради.

Персональний склад постійних комісій формується, як правило, відповідно до пропорційного представництва депутатів у фракціях та групах.

Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій. Усі члени комісії мають рівні права.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради та заступник голови ради.

 

Стаття 100. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики покладаються на постійну комісію ради з питань бюджету та комунальної власності.

Здійснення контролю за дотриманням вимог статті 591 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративно-територіального устрою, зміцнення законності і правопорядку.

 

Стаття 101. Члени постійних комісій ради можуть обиратися за списком без обговорення шляхом відкритого голосування.

 

Стаття 102. У разі необхідності можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний та керівний склад шляхом прийняття радою відповідного рішення.

 

Стаття 103. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету; вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради; розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань; виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

 

Стаття 104. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою та готують висновки з цих питань.

 

Стаття 105. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею строк.

Висновки та рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються й надаються на запит відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

 

Стаття 106. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Засідання постійної комісії скликається головою комісії у міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

 

Стаття 107. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

Стаття 108. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені районної ради.

 

Розділ XIII. Тимчасові контрольні та спеціальні комісії районної ради

 

Стаття 109. Районна рада в разі необхідності може утворювати тимчасові контрольні та спеціальні комісії для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

 

Стаття 110. Питання про утворення тимчасової комісії вноситься окремим пунктом до порядку денного сесії.

Рішення ради про утворення тимчасової комісії повинно зазначати:

назву комісії;

завдання комісії;

кількісний та персональний склад комісії;

голову (співголів) комісії;

термін діяльності комісії.

Рішення тимчасової комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 111. Тимчасова комісія у визначений радою термін подає раді письмову доповідь про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти документів, які поширюються серед депутатів.

За наслідками обговорення результатів роботи тимчасової комісії у постійних комісіях та на пленарному засіданні рада приймає щодо неї остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

 

Стаття 112. Повноваження тимчасової комісії припиняються прийняттям радою остаточного рішення стосовно результатів роботи цієї комісії, а також у разі закінчення терміну повноважень ради.

 

Розділ XІV. Президія районної ради

 

Стаття 113. Президія районної ради утворюється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” на строк повноважень ради.

Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

 

Стаття 114. Порядок організації роботи президії ради визначається цим Регламентом та Положенням про президію, що затверджується радою.

 

Розділ XV. Здійснення радою та

 її органами контрольних функцій і повноважень

 

Стаття 115. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень безпосередньо або через створені нею постiйнi комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень, в тому числі за виконанням делегованих районній державній адміністрації повноважень.

Контроль за виконанням рішень ради організовує її голова. Питання про хід виконання рішень ради в разі необхідності включаються до порядку денного сесії ради.

Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну постійну комiсiю ради.

 

Стаття 116. Районна державна адміністрація підзвітна раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих районною радою, та у виконанні рішень ради з цих питань.

Після заслуховування звіту районної державної адміністрації рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення рада приймає вiдповiдне рішення.

Рада згідно з чинним законодавством може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації.

 

Розділ XVI. Виконавчий апарат районної ради

Стаття 117. Виконавчий апарат ради утворюється відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про службу в органах місцевого самоврядування”. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

Щорічно рішенням сесії голові районної ради та заступнику голови районної ради встановлюються надбавки до заробітної плати за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи. Виплата надбавки голові та заступнику здійснюється в межах фонду заробітної  плати на відповідний рік.

         Голові районної ради, заступнику голови районної ради здійснюється щомісячне преміювання в межах затвердженого фонду преміювання та економії фонду заробітної плати згідно розпоряджень виданих відповідно до Положення про преміювання працівників виконавчого апарату районної ради. Рішенням сесії надається дозвіл на преміювання голови ради його заступника.

Положення про преміювання працівників виконавчого апарату районної ради затверджується розпорядженням голови районної ради.

Стаття 118. Працівники виконавчого апарату ради призначаються на посади, переводяться на інші посади та звільняються розпорядженнями голови районної ради відповідно до чинного законодавства.

 

Розділ XVIІ. Перша сесія районної ради наступного скликання

 

Стаття 119. Першу сесію новообраної районної ради скликає Літинська районна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону.

 

Стаття 120. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Літинської районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше трьох осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. До обрання тимчасової президії пленарне засідання ради веде голова районної виборчої комісії.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Першим на пленарному засіданні ради головує представник партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах.

 

Стаття 121. Першим на розгляд ради виноситься питання про обрання голови районної ради.

 

Стаття 122. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та цього Регламенту.

Обраний голова ради має право оголосити перерву в засіданні ради для внесення пропозицій щодо кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради.

 

Стаття 123. Протокол першої сесії підписує новообраний голова районної ради.

 

Розділ XVIІІ. Планування роботи районної ради

 

Стаття 124. Діяльність районної ради здійснюється відповідно до планів роботи, які затверджуються радою на рік.

 План роботи районної ради визначає головні напрями діяльності районної ради, її органів та містить перелік основних питань, які плануються радою до розгляду в поточному році із зазначенням служб, відповідальних за їх підготовку.

 

Стаття 125. Проект плану роботи районної ради розробляється постійними комісіями ради та виконавчим апаратом з урахуванням пропозицій депутатів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

Стаття 126. План роботи на наступний рік затверджується в кінці поточного року і доводиться до відома всіх депутатів районної ради, виконавчих органів, зацікавлених організацій і службових осіб відповідно до вимог цього Регламенту.

 

Стаття 127. До плану роботи обов’язково включаються питання:

- контролю за виконанням депутатських запитів, планів роботи та рішень районної ради;

- звіти посадових осіб райдержадміністрації про роботу щодо виконання делегованих повноважень.

 

Стаття 128. Організація виконання плану роботи покладається на постійні комісії. Хід виконання плану роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій. Пропозиції щодо уточнення або внесення змін до плану роботи ради розглядаються районною радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів та постійних комісій.

 

Стаття 129. На основі плану роботи районної ради виконавчий апарат районної ради розробляє план підготовки та проект порядку денного чергової сесії районної ради. План затверджуються головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови. Проект порядку денного чергової сесії узгоджується президією районної ради.

 

Стаття 130. План роботи постійної комісії складається на рік і затверджується на засіданні комісії. План роботи комісії може коригуватися в разі включення до нього позапланових питань за дорученням районної ради, голови ради та його заступника, за пропозицією членів комісії, інших депутатів.

 

РОЗДІЛ XVІ. Регуляторна діяльність районної ради

 

Стаття 131. Районна рада здійснює повноваження у сфері регуляторної діяльності відповідно до Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Повноваження щодо здійснення регуляторної діяльності покладаються на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (далі – відповідальна постійна комісія).

 

Стаття 132. Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи ради у порядку, встановленому Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні” та цього Регламенту.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження.

 

Стаття 133. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується на підставі методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України, і підписується розробником даного проекту регуляторного акта.

 

Стаття 134. Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об`єднань.

Про оприлюднення проекту регуляторного акта та його аналізу у районній газеті ”Літинський вісник” публікується повідомлення, яке повинно містити:

- інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта (у районній газеті ”Літинський вісник ” та/або на веб-сторінці районної ради);

- поштову та електронну адресу розробника проекту, до якого надсилаються зауваження та пропозиції;

- інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції, а також спосіб надання фізичними і юридичними особами зауважень та пропозицій.

Проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом оприлюднюється у районній газеті ”Літинський вісник” та/або у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

Строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється розробником проекту і не може бути меншим ніж 1 місяць та більшим ніж 3 місяці.

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу підлягають обов`язковому розгляду розробником регуляторного акта. За результатами цього розгляду розробник повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або вмотивовано їх відхиляє, про що повідомляє ініціатора.

 

Стаття 135. Кожен проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом, що внесений на розгляд районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Порядок та строки підготовки висновків щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта здійснюється у відповідності до положень цього регламенту щодо надання постійними комісіями висновків з питань, які належать до їх відання.

Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у районній раді (далі – головна постійна комісія).

 

Стаття 136. Регуляторні акти офіційно оприлюднюються у районній газеті ”Літинський вісник ” та/або на веб-сторінці районної ради не пізніше як у 10-денний строк після їх прийняття.

 

Стаття 137. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, здійснюється районною державною адміністрацією.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта не пізніше наступного робочого дня з моменту оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії районної ради.

 

Стаття 138. У разі наявності підстав, передбачених статтею 11 Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” районна рада може прийняти рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування чи необхідність залишення цього регуляторного акта без змін.

 

Стаття 139. Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики районною радою.

Щорічні звіти публікуються у районній газеті ”Літинський вісник”.