Літинська районна рада
Літинський район, Вінницька область

Положення про виконавчий апарат районної ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної ради

від 27 липня 2007 року № 32- рк

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат районної ради

1. Загальні положення

       1.1 Відповідно до статті 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами і посадовими особами місцевого самоврядування та виконавчої влади.

       1.2 Виконавчий апарат районної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами та нормативними актами України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, а також цим Положенням.

       1.3 Основними завданнями виконавчого апарату районної ради є:

 • організація підготовки сесій районної ради і питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечення своєчасного доведення цих рішень до виконавців;
 • організація контролю за виконанням рішень районної ради;
 • координація діяльності постійних комісій районної ради, сприяння в організації виконання їх рекомендацій;
 • надання допомоги депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень;
 • забезпечення гласності в роботі районної ради та її органів;
 • організація відповідно до рішень районної ради проведення місцевих референдумів;
 • надання допомоги виборчим комісіям відповідно до чинного законодавства України і рішень районної ради в організації проведення виборів;
 • забезпечення взаємодії ради з місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян;
 • здійснення правового забезпечення діяльності ради.

2. Функції виконавчого апарату районної ради

   Виконавчий апарат районної ради виконує такі функції:

     2.1 У питаннях планування роботи районної ради узагальнює пропозиції депутатів, постійних комісій, районної державної адміністрації до перспективного та поточного планів роботи районної ради.

       2.2 У питаннях сесійної роботи районної ради:       

 • розробляє проекти планів підготовки сесій районної ради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення про час і місце проведення сесій районної ради, а також про питання, які вносяться на розгляд ради;
 • бере участь у підготовці проектів рішень районної ради;
 • організовує обговорення тез доповідей і проектів рішень районної ради, узагальнює внесені депутатами у виборчих округах та у трудових колективах, на засіданнях постійних комісій пропозиції і зауваження;
 • узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях або передані в письмовій формі головуючому на сесіях, розробляє проекти заходів щодо їх реалізації і направляє виконавцям, здійснює контроль за їх виконанням.

      2.3 У питаннях роботи президії районної ради забезпечує підготовку матеріалів на її засідання та ведення протоколу.

     2.4 У питаннях роботи постійних комісій районної ради забезпечує організаційне, консультативне та методичне обслуговування, створює необхідні умови для ефективної їх діяльності, сприяє залученню спеціалістів до підготовки відповідних проектів рішень, висновків та пропозицій.

      2.5 У питаннях здійснення повноважень депутатами районної ради забезпечує їх інформаційно-довідковими матеріалами, організовує навчання, надає допомогу в діяльності депутатів  на виборчих округах, у проведенні звітів перед виборцями.

      2.6 У питаннях правового забезпечення діяльності ради, постійних комісій організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування та неухильне дотримання законодавства та інших нормативних документів, попередньо вивчає, аналізує проекти рішень ради, розпоряджень голови, рекомендації президії, постійних комісій районної ради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, вносить пропозиції щодо їх відповідності чинному законодавству України.

       2.7 У питаннях забезпечення гласності бере участь у підготовці матеріалів про роботу районної ради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, постійних комісій, президії районної ради та депутатів для публікації в пресі і трансляції по телебаченню, радіо, сприяє у випуску методичних рекомендацій з питань діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

       2.8 У питаннях організації прийому громадян вивчає та розглядає їх звернення, заяви і скарги, контролює виконання доручень керівництва обласної та районної рад.

       2.9 У питаннях адміністративно-територіального устрою сприяє місцевим радам здійсненню ними своїх повноважень.

       2.10 У питаннях взаємодії з сільськими, селищною радами вивчає і узагальнює практику їх діяльності, надає їм методичну та консультативну допомогу, забезпечує взаємний обмін інформацією.

      2.11 Забезпечує ведення діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, організовує фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.

       2.12 Надає правову допомогу постійним комісіям районної ради.

       2.13 Здійснює аналіз рішень сільських та селищної рад щодо відповідності їх чинному законодавству.

       3. Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.