Літинська районна рада
Літинський район, Вінницька область

Положення про президію

Положення про президію Літинської районної ради 7 скликання

І. Загальні засади

 1. Президія районної ради є дорадчим органом, що утворюється відповідно до ст. 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.
 2. Президія утворюється радою і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою:
 • голова ради;
 • заступник голови ради;
 • голови постійних комісій ради;
 • уповноважені представники депутатських фракцій та груп.

      3. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,            іншими законодавчими актами, Регламентом роботи районної ради, а також цим Положенням.

4. Президію очолює голова ради, а у разі його відсутності – заступник  голови ради.

5. Положення про президію затверджується районною радою, зміни і доповнення до нього вносяться районною радою на її пленарному засіданні.  

ІІ. Організація роботи президії

 1. Президія здійснює свою роботу у формі засідань.
 2. Засідання президії скликаються головою ради (у випадку його відсутності – заступником голови) в міру необхідності, а також на вимогу не менш як третини від загальної кількості членів президії.
 3. На засіданнях президії мають право бути присутніми працівники виконавчого апарату районної ради.
 4. На запрошення голови районної ради на засіданнях президії можуть бути присутні представники райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, інші особи.
 5. Засідання президії є правомочним при наявності не менше половини від її складу.
 6. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини присутніх на засіданні членів президії.

У разі рівності голосів вирішальним вважається голос головуючого на засіданні.

 1. Засідання президії веде голова ради, у разі його відсутності –  заступник голови ради, а при неможливості виконання ними з будь-яких причин цих функцій – член президії, уповноважений на це президією.
 2.  Організаційно-технічне забезпечення роботи президії покладається на виконавчий апарат ради.

ІІІ. Повноваження президії районної ради:

Президія районної ради:

 1. Узгоджує у разі необхідності пропозиції щодо питань, які вносяться на розгляд районної ради, а також щодо організації підготовки до сесій, вносить пропозиції щодо порядку денного сесії.
 2. Координує діяльність депутатів та постійних комісій при підготовці питань, які вносяться на розгляд районної ради, здійснює контроль за ходом виконання прийнятих президією рішень.
 3. Аналізує пропозиції депутатів районної ради і вживає заходів щодо їх реалізації.
 4. Вивчає, удосконалює, аналізує і розповсюджує досвід роботи постійних комісій і депутатів районної ради. Спільно з постійною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративно-територіального устрою, зміцнення законності і правопорядку аналізує і розглядає діяльність постійних комісій і депутатів районної ради, вносить пропозиції щодо вдосконалення їх роботи.
 5. Президія районної ради має право створювати робочі групи з числа депутатів та спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесії, підготовки висновків і проектів рішень. Після подання матеріалів такі групи припиняють свої повноваження.
 6. Президія районної ради сприяє діяльності депутатських фракцій та груп.