Літинська районна рада
Літинський район, Вінницька область

Положення про постійні комісії

Положення про постійні комісії районної ради 7 скликання

1. Загальні положення

          1.1. Це положення розроблено відповідно до статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та регламенту районної ради.

          1.2. Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, Законами України, іншими нормативними актами, рішеннями ради та цим положенням.

          1.3. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень президії, виходячи з її повноважень.

          Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради. Заступник голови та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. Всі члени комісії мають рівні права.

          1.4. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим положенням, регламентом ради та зазначеним вище Законом.

          1.5. До складу комісії не можуть входити голова ради та його заступник. Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

          1.6. Комісія є підзвітною раді та відповідальною перед нею.

          1.7. Протягом строку своїх повноважень районна рада може  утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше створені комісії, вносити зміни до складу комісій.

 2. Організація роботи комісії

         2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

         2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії.

         За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

         2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

         Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Члени комісій зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.

         2.4. Засідання можуть бути відкритими і закритими. Посадові та зацікавлені особи запрошуються на засідання заздалегідь. Комісія має право залучати до роботи в комісії працівників виконавчого апарату районної ради, управлінь та відділів райдержадміністрації.

         2.5. Постійна комісія будує свою роботу на основі плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед нею, та основних напрямків діяльності. План роботи підписує голова комісії.

         2.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

         Засідання комісій протоколюються секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

         2.7. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

         2.8. За рішенням комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів.

         2.9. Спеціалістам виплачується винагорода за виконану ними роботу, якщо таке передбачається рішеннями районної ради про бюджет на поточний рік.    2.10. Голова постійної комісії має право на позачерговий прийом у голови районної ради, голови райдержадміністрації та його заступників.

         2.11. Голови постійних комісій можуть брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях колегії райдержадміністрації.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний фінансово-економічний контроль на засадах законності, обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим положенням,Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним Кодексом України та іншими законами України.

4. Повноваження комісій

Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності,  адміністративно-територіального устрою, зміцнення законності і правопорядку

         4.1.  Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою розглядає питання, пов’язані з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, станом боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку, готує висновки з цих питань.

         4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- розробляє та подає свої пропозиції щодо режимних моментів роботи ради та її органів;

- готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата ради;

- здійснює аналіз діяльності депутатів у роботі районної ради, її органів та у виборчих округах, подає свої пропозиції з цих питань голові ради або раді;

- розглядає питання щодо адміністративно-територіального устрою  населених пунктів;

- вносить на розгляд ради питання щодо клопотань про присвоєння почесних звань та імен видатних діячів;

- вносить на розгляд ради питання щодо надання дозволу на використання символіки районної ради;

- бере участь у підготовці та проведенні навчань депутатів районної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- здійснює підготовку та контролює проведення звітів депутатів під час проведення єдиного дня депутата в районі;

- узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені під час проведення єдиного дня депутата, доводить їх до виконавців;

- подає пропозиції щодо підтримки засобів масової інформації, готує з цих питань проекти рішень та розпоряджень;

- сприяє розвитку інформаційного простору району;

- взаємодіє з політичними партіями та організаціями, об’єднаннями, засобами масової інформації, релігійними організаціями;

- співпрацює з редакцією газети „Літинський вісник” в питаннях висвітлення діяльності районної ради;

- заслуховує звіт головного редактора районної газети „Літинський вісник”;

- здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

- попередньо розглядає та готує висновки і пропозиції щодо проектів рішень, які вносяться іншими суб’єктами чи з власної ініціативи на розгляд ради;

- контролює виконання прийнятих програм;

- співпрацює з правоохоронними органами в питаннях профілактики злочинності в районі;

- може звертатися з клопотанням до суду, прокуратури про перегляд в порядку нагляду справ згідно з чинним законодавством України;

- взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;

- попередньо розглядає подання та протести прокурора, готує до них проекти рішень;

- розглядає інші питання, які відносяться до  відання комісії.

         4.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд  інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

         4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання та в порядку, визначеному цим положенням і Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

Постійна комісія з питань бюджету та комунальної власності

         4.1. Комісія спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою вивчає та попередньо розглядає питання про виконання районного бюджету за попередній рік, проект районного бюджету на наступний рік, звіти про виконання бюджету, розглядає питання стосовно здійснення радою правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад, передачу об’єктів права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здачу їх в оренду, продаж, купівлю, використання як застави, відчуження тощо, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях.

         4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради, або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради:

- готує та вносить на розгляд сесії, президії районної ради питання з проблем бюджету та фінансів, комунальної власності;

- контролює хід виконання рішень сесій районної ради з цих питань;

- проводить аналіз відповідності проектів рішень районної ради, президії, розпоряджень голови районної ради вимогам Конституції України та чинним законам;

- співпрацює з іншими постійними комісіями, зацікавленими відділами, організаціями у вирішенні питань, що стосуються діяльності комісії;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан формування і використання бюджету, комунальної власності;

- попередньо вивчає питання та готує висновки щодо надання згоди на передачу об’єктів у спільну власність територіальних громад сіл і селища Літинського району та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районної ради;

- встановлює порядок та здійснює контроль за використанням прибутків об’єктів спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районної ради;

- спільно з іншими комісіями районної ради здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень щодо районного бюджету в частині фінансування районних цільових програм;

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”;

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.

         4.3. Засідання постійної комісії відбуваються в присутності представників відділів і організацій, у віданні яких знаходяться питання, що розглядаються комісією.

         4.4. Комісія з питань, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про звернення громадян”, „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, „Про оренду державного та комунального майна”, Бюджетним Кодексом України та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філій, відділень необхідні матеріали і документи.

Постійна комісія з питань земельних відносин, екології, охорони довкілля, роботи промисловості, підприємництва, благоустрою населених пунктів

4.1. Комісія за дорученням ради або з власної ініціативи розглядає проект програми економічного та соціального розвитку на наступний рік, звіт про виконання програми, вивчає і готує питання про стан та розвиток промисловості, транспорту, зв’язку, підприємництва, щодо розвитку сільського господарства, створення умов для обслуговуючих підприємств, підприємств переробної промисловості АПК, сприяє рівноправному розвитку всіх форм власності на землю, майно та господарювання, ефективному використанню охорони земель, збереження, відтворення родючості ґрунтів, екології та раціонального природокористування, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях.

         4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- готує та вносить на розгляд сесії, президії районної ради питання з проблем виробництва товарів народного споживання, роботи промисловості, транспорту, зв’язку, підприємництва, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів;

- контролює хід виконання рішень сесій районної ради з цих питань;

- вивчає питання власних та делегованих райдержадміністрації повноважень щодо питань сільського господарства та продовольства, регулювання земельних відносин, охорони довкілля району тощо;

- співпрацює з іншими постійними комісіями, зацікавленими відділами, організаціями у вирішенні питань, що стосуються діяльності комісії;

- проводить аналіз стану економічного та соціального розвитку району;

- заслуховує інформації керівників установ та організацій у сфері виробництва товарів народного споживання, роботи промисловості, транспорту, зв’язку, підприємництва, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів;

- здійснює контроль за організацію благоустрою населених пунктів, благоустрою виробничих територій, створення місць відпочинку громадян;

- спільно з іншими комісіями районної ради здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень щодо районного бюджету в частині фінансування районних цільових програм, спрямованих на виконання планів соціально-економічного розвитку, в частині розвитку будівництва, транспорту, зв’язку, підприємництва;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан будівництва, транспорту, зв’язку, підприємництва, розвитку АПК, регулювання та реформування земельних відносин, у сфері охорони навколишнього середовища;

- розглядає питання фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;

- здійснює контроль заходів земельної реформи, забезпеченням реалізації екологічної політики, екологічних прав громадян, санітарного та епідемічного благополуччя населення, відтворенням лісів району;

- попередньо розглядає питання щодо розміщення на території району підприємств, установ і організацій, забезпечення екологічної безпеки їх діяльності, відшкодування за забруднення довкілля, інші екологічні збитки;

- розглядає з урахуванням екологічних вимог проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;

- подає свої висновки щодо фінансування програм та інших заходів, створення і визначення статусу цільового бюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, а також бере участь у підготовці регіональних та загальнодержавних програм охорони довкілля;

- інформує населення про стан навколишнього природного середовища;

- розглядає проекти рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення й інших територій, що підлягають особливій охороні;

- здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- вживає заходи  щодо захисту природних ресурсів;

- попередньо розглядає питання збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян ”;

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.

         4.3. Засідання постійної комісії відбуваються в присутності представників відділів і організацій, у віданні яких знаходяться питання, що розглядаються комісією. Постійна комісія призначає доповідача по розглянутих питаннях для обговорення на сесії.

         4.4. Комісія з питань, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про звернення громадян” та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філій, відділень необхідні матеріали і документи.

Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення

         4.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання щодо  галузей освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, роботи з молоддю, соціального захисту та зайнятості населення, готує висновки з цих питань.

         4.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- співпрацює з галузевими управліннями, бере участь у розробці комплексних та цільових програм, направлених на покращення рівня життя населення району, подає їх  на затвердження сесії районної ради і здійснює контроль за їх виконанням;

-  сприяє створенню умов для виховання, навчання і роботи закладів, установ і організацій системи освіти, культури, охорони здоров’я,  а також матеріально-технічному та фінансовому їх забезпеченню;

- готує спільно з іншими постійними комісіями районної ради подання для призначення та звільнення керівників закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту-об’єктів спільної власності територіальних громад району;

-  взаємодіє в питаннях національного і духовного відродження з релігійними організаціями;

- сприяє захисту прав і законних інтересів закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери – об’єктів спільної власності територіальних громад району;

- розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволення потреб та інтересів;

- розглядає і вивчає питання національного та духовного відродження;

- заслуховує звіти посадових осіб районної державної адміністрації в частині виконання делегованих повноважень в гуманітарній сфері та щодо здійснення соціальної політики;

-  розглядає та подає висновки до проектів рішень ради щодо охорони здоров’я громадян району, що може забезпечуватись за рахунок бюджетних коштів і благодійних надходжень;

- контролює виконання довгострокових програм з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, заходів з профілактики захворювань;

- бере участь у розробці та внесенні в установленому порядку на розгляд сесії районної ради комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури і спорту, вносить пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення;

- розглядає та подає висновки щодо виховання молоді, розвитку її здібностей, професійної орієнтації;

- розглядає та подає висновки до проектів рішень ради щодо соціального захисту громадян похилого віку, інвалідів, багатодітних, учасників бойових дій, ветеранів та інших мало захищених верств населення;

- співпрацює з галузевими управліннями райдержадміністрації у питаннях соціального захисту та зайнятості населення,

- здійснює контроль за виконанням програм соціального і правового захисту пільгових категорій населення;

- здійснює контроль за виконанням районної програм щодо зайнятості населення, соціального захисту учасників АТО, ветеранів, чорнобильців;

- впроваджує досвід найкращих практиків в Україні щодо впровадження боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та сирітством;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях районної ради;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”;

- вивчає інші питання в галузі гуманітарної сфери та здійсненні соціальної політики.

         4.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

         4.4.  Комісія з питань, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням і Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

5. Права постійної комісії:

Постійна комісія має право:

         5.1. Опубліковувати в пресі до внесення на розгляд районної ради проекти рішень з питань, що належать до її компетенції, та звертатись до установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів.

         5.2. Заслуховувати посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до їх компетенції.

         Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень.

         За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

         5.3. Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень під час розгляду їх на засіданні.

         5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки, рекомендації та висновки інших постійних комісій і готувати їх на розгляд районної ради.

         5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звітів посадових осіб райдержадміністрації та керівників її підрозділів про їх роботу в цілому або з окремих питань.

         5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз’яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов’язки постійної комісії

         6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях, здійснювати попередній їх розгляд, редагувати питання, що належать до її відання.

         6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

         6.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради, її голови, президії з питань, що належать до її відання, інформувати раду, її голову, президію про хід їх виконання.

         6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

         6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим Положенням та регламентом роботи районної ради.

7. Гарантії голови комісії

         7.1. Голова комісії може бути відкликаний з посади тільки за умови, якщо за це проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу.

8. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення роботи постійних комісій

         8.1. Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій покладається на виконавчий апарат районної ради.