Літинська районна рада
Літинський район, Вінницька область

Положення про Координаційну раду

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Літинської районної ради 7 скликання

1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Літинської районної ради 7 скликання керується у своїй діяльності положеннями  Конституції України, Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами України та цим Положенням.

2. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові Літинської  районної ради на громадських засадах.

До складу Координаційної ради входять голова Літинської районної ради, його заступник, заступник керівника виконавчого апарату, керуючий справами районної ради та селищний, сільські голови. Персональний склад Координаційної ради затверджується рішенням на першому її засіданні.

3. Основною формою роботи Координаційної ради є її засідання, що проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися як за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради, так і за пропозицією голови Літинської районної ради.

Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям чергового засідання ради. Про можливі зміни і доповнення члени Координаційної ради інформуються в робочому порядку.

4. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, в разі його відсутності – заступник чи обраний Координаційною радою головуючий.

5. Координаційна рада може приймати рішення. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер. Кожне засідання Координаційної ради оформляється протоколом, який складає відповідальний працівник апарату районної ради чи в окремих випадках – один із членів Координаційної ради.

В протоколі вказується:

1) дата та місце проведення засідання Координаційної ради ;

2) список членів Координаційної ради , присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання Координаційної ради ;

4) перелік питань, що розглядалися;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосування по кожному з рішень.

 До протоколу додаються ухвалені рішення. Протокол оформляється не пізніше двох робочих днів після проведення засідання і надається працівником, відповідальним за складання протоколу, на підпис головуючому на засіданні Координаційної ради.

 Протоколи Координаційної ради є відкритими та оприлюднюються відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з постійними комісіями районної ради та її виконавчим апаратом.

7. Координаційна рада :

- готує пропозиції по вдосконаленню чинних законів, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування;

- сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома комітетів Верховної Ради України;

- обговорює стан економічного і соціального розвитку громад та практичну діяльність органів місцевого самоврядування по здійсненню організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;

- аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

- розглядає питання щодо конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до розв’язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, приватизації майна, соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, що відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

- аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих  Законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів, зміцненню і вдосконаленню зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

- сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації по зміцненню законності і порядку на підвідомчих радам територіях, у діяльності органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, посиленню контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та виконанням районною державною адміністрацією делегованих повноважень, усуненню з практики відносин виявів нехтування законними правами органів місцевого самоврядування, амбіційності, вольових рішень і тиску щодо діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- у разі потреби публікує у засобах масової інформації для їх широкого обговорення, виступає ініціатором проведення громадських слухань з найбільш важливих питань життєдіяльності територіальних громад.

8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат Літинської районної ради.